GEMEENTELIJKE SCHOOLSPORTCOMMISSIE LEIDEN

Toernooi informatie

                            TOERNOOI‑ EN COMPETITIE‑INFORMATIE

 

1.    Welke scholen?

       De volgende scholen kunnen zich opgeven voor toernooien:

 

       a.    Scholen voor het basis‑ en speciaal onderwijs te Leiden.

 

       b.    Dagscholen voor voortgezet onderwijs te Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en

             Voor­schoten. Voorts kunnen scholen deelnemen uit de wat verdere om­geving van Lei­den, voor zover in de eigen regio geen toernooien georga­niseerd wor­den.


       c.    Het voortgezet speciaal onderwijs en de 9e groepen van de Vrije scholen moeten in principe meedoen aan toer­nooien van het voortgezet onderwijs. In geval van twijfel kan men con­tact opnemen met het betref­fende inschrijfadres.

 

       d.    Wij vragen uw aandacht voor het feit, dat ook dependances van de scholen met een eigen team kunnen deelnemen aan de toernooien en competities. Alle informa­tie over de schoolsportactiviteiten wordt tevens aan de dependances verzonden.

     

2.    Gemengde teams.

       Het spelen met gemengde teams (jongens en meisjes) is toegestaan. Wanneer hiervoor geen aparte afdeling is, dient bij de jongens te worden ingeschre­ven.

 

3.    Begeleiding van de teams/deelnemers.

        Men is VERPLICHT zorg te dragen voor BEGELEIDING van de deelnemende teams of spe­lers. Het verdient de aanbeveling per team één begeleider aan te wijzen, die verantwoordelijk is voor het team! Tevens dienen de begeleiders erop toe te zien, dat de aanwezige “niet deelnemende” leerlingen van hun school, zich op een sportieve wijze gedragen en dus een positieve bijdrage leveren aan het toernooi.

 

4.       Vandalisme

Jammer genoeg zijn bij enkele toernooien vormen van agressief handelen waargenomen bij zowel leerlingen, als ouders/begeleiders. Dit kunnen we als Schoolsportcommissie niet tolereren en passende maatregelen zullen worden genomen. Te denken valt aan uitsluiting e.d.

       Naast agressief handelen neemt ook vandalisme hand over hand toe.

       De school waarvoor een leerling of team uitkomt die zich daaraan schuldig maakt, wordt aansprakelijk gesteld voor de schade. Verder kan de Commissie besluiten (bijv. bij herhaling) de school uit te sluiten van deelname aan andere toernooien.

 

5.    Belangrijke bepalingen met betrekking tot de organisatie.

       ‑      Het komt helaas wel eens voor dat een school niet komt opdagen met de inge­schreven ploegen. Wij verwachten dan in ieder geval dat men (tij­dig) kennis geeft van de verhindering.

       ‑      Wij verzoeken u de ploegen tijdig en compleet aan de start te laten verschij­nen.

       ‑      Een voorwaarde is dat wordt deelgenomen in het daarvoor geëigende sporttenue en uitsluitend met de daartoe gerechtigde spelers.

       ‑      Wij vragen u erop toe te zien dat de kleed‑ en doucheruimten in orde­lijke staat worden achtergelaten.

 

6.    Hoe kan ik me inschrijven?

       Men kan uitsluitend inschrijven door middel van het inschrijfformulier. De in­schrijfformulieren zijn niet in dit jaarboekje opgenomen.

       Deze formulieren zijn te vinden op www.schoolsportcommissieleiden.nl ; daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor de betaling

 

7.    En nog belangrijker OP  TIJD inschrijven !

       Het is wellicht niet overbodig de scholen er nog eens op te wijzen dat men zich houdt aan de inschrijfdatum. Mocht dat een keer niet mogelijk zijn, neem dan contact op met het betreffende inschrijf ­adres. Inschrijvin­gen die te laat zijn binnengekomen, kunnen terzijde worden ge­legd.

        N.B.:             De commissie behoudt zich het recht voor, om een beperking op te leggen ten aanzien van het aantal deelnemers en/of teams per school, indien en voor zover de organisatie van het betreffende toernooi dit wense­lijk acht.

 

8.    Betaling inschrijfgeld.

       Er worden uitsluitend inschrijvingen geaccepteerd, indien het in­schrijfgeld vóór de slui­tingsdatum is betaald. Het inschrijfgeld moet worden voldaan door middel van overschrijving naar het genoemde ING-nummer of bankrekeningnummer.

 

9.    Inschrijvingsbepalingen en wedstrijdreglementen.

       Teams en begeleiders zijn gehouden aan de verschillende bepalingen voor elk toer­nooi. Bij gebleken nalatigheid kan een team van deelname daaraan worden uitgeslo­ten. Een en ander is ter beoordeling van de wedstrijdlei­ding.

 

10.    Algehele uitsluiting.

       Scholen die zich meermalen schuldig maken aan nalatigheid met betrekking tot het ge­stelde in 3 tot en met 8 kunnen voor één of meer toernooien worden uitgesloten. Een en ander ter beoordeling van de Schoolsportcommissie.

 

11.  Medische keuring.

       Naar onze mening ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid bij de sportbeoe­fenaar zelf of bij de ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, behoeft ons inziens geen keuring te ondergaan. In geval van twijfel adviseren wij contact op te ne­men met de huisarts, de schoolarts of een Sport Medisch Adviescentrum.

 

12.  Ongevallenverzekering.

       Voor een ongevallenverzekering dienen de ouders al dan niet via de school zorg te dra­gen, voor zover zij dit nodig achten.

 

13.  Vermissingen e.d.

       De Schoolsportcommissie is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, ontvreem­ding of beschadiging van/aan eigendommen van deelnemers.

 

14.  Bijzonderheden.

       De Gemeentelijke Schoolsportcommissie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen af te wijken.

 

15.  Nadere inlichtingen.

         Voor nadere informatie inzake de toernooien kan men zich wenden tot het vermelde inschrijfadres.