SCHOOLSPORT071

Toernooi informatie

                            TOERNOOI‑ EN COMPETITIE‑INFORMATIE

Toernooioverzicht inclusief inschrijfformulieren van Tournify (klik op het desbetreffende toernooi)

Basisonderwijs:

Slagbal woensdag 20 september 2023

Dammen-Individueel woensdag 25 oktober 2023

Veldloop vrijdag 10 november 2023

3x3 Basketbal woensdag 15/22/29 november 2023

Schaken-Individueel woensdag 6 december 2023

Schaatsen woensdag 17 januari 2024

Judo Event woensdag 31 januari 2024

Zwemmen woensdag 14 februari 2024

Tafeltennis woensdag 6 maart 2024

Voetbal-Groep 7 en 8 woensdag 3 april 2024 (back up woensdag 24 april 2024)

Voetbal-Groep 5 en 6 woensdag 10 april 2024 (back up woensdag 24 april 2024)

Tennis Event woensdag 22 mei 2024

Atletiek woensdag 29 mei 2024

Handbal- en Mono Korfbal woensdag 5 juni 2024


Voortgezet Onderwijs:

Badminton woensdag 15 november 2023

3x3 Basketbal donderdag 29 februari 2024

Voetbal-Brugklas vrijdag 7 juni 2024

Padel woensdag 19 juni 2024


1.    Welke scholen?

De volgende scholen kunnen zich opgeven voor toernooien:

a.    Scholen voor het basis‑ en speciaal onderwijs te Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude.
b.    Scholen voor voortgezet onderwijs te Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voor­schoten.
Voorts kunnen scholen deelnemen uit de wat verdere om­geving van Lei­den, voor zover in de eigen regio geen toernooien georga­niseerd wor­den.
c.    Het voortgezet speciaal onderwijs en de 9e groepen van de Vrije scholen moeten in principe meedoen aan toer­nooien van het voortgezet onderwijs.
In geval van twijfel kan men con­tact opnemen met de betref­fende toernooiorganisator.
d.    Wij vragen uw aandacht voor het feit, dat ook dependances van de scholen met een eigen team kunnen deelnemen
aan de toernooien. Alle informa­tie over de schoolsportactiviteiten wordt tevens aan de dependances verzonden.

 

2.    Gemengde teams.

Het spelen met gemengde teams (jongens en meisjes) is toegestaan. Wanneer hiervoor geen aparte afdeling is, dient bij de jongens te worden ingeschre­ven.

 

3.    Begeleiding van de teams/deelnemers.

Als school ben je verplicht zorg te dragen voor begeleiding van de deelnemende teams of spe­lers. Deze begeleiding moet school gerelateerd zijn bij onze teamtoernooien. Bij individuele toernooien mogen er ook ouders worden aangewezen. Het verdient de aanbeveling per team één begeleider aan te wijzen, die verantwoordelijk is voor het team! Tevens dienen de begeleiders erop toe te zien, dat de aanwezige “niet deelnemende” leerlingen van hun school, zich op een sportieve wijze gedragen en dus een positieve bijdrage leveren aan het toernooi.

 

4.       Vandalisme

Jammer genoeg zijn bij enkele toernooien, vormen van agressief handelen waargenomen bij zowel leerlingen, als ouders/begeleiders. Dit kunnen we als Schoolsport071 niet tolereren en passende maatregelen zullen worden genomen. Te denken valt aan uitsluiting e.d.

Naast agressief handelen neemt ook vandalisme hand over hand toe.

De school waarvoor een leerling of team uitkomt die zich daaraan schuldig maakt, wordt aansprakelijk gesteld voor de schade. Verder kan Schoolsport071 besluiten (bijv. bij herhaling) de school uit te sluiten van deelname aan andere toernooien.

 

5.    Belangrijke bepalingen met betrekking tot de organisatie.

‑      Het komt helaas wel eens voor dat een school niet komt opdagen met de inge­schreven ploegen.
      Wij verwachten dan in ieder geval dat men (tij­dig) kennis geeft van de verhindering.
‑      Wij verzoeken u de teams tijdig en compleet aan de start te laten verschij­nen.
‑      Een voorwaarde is dat wordt deelgenomen in het daarvoor geëigende sporttenue en uitsluitend met de daartoe gerechtigde spelers.
‑      Wij vragen u erop toe te zien dat de kleed‑ en doucheruimten in orde­lijke staat worden achtergelaten.

 

6.    Hoe kan ik me inschrijven?

Men kan uitsluitend inschrijven door middel van de inschrijflink naar Tournify. Deze link staat bij ieder toernooi vermeld en zijn opgenomen in het jaarboekje. Tevens zijn ze te vinden op www.schoolsport071.nl ; daarna de button: schooltoernooien en toernooi informatie.

 

7.    En nog belangrijker OP TIJD inschrijven !

Het is wellicht niet overbodig de scholen er nog eens op te wijzen dat men zich houdt aan de inschrijfdatum. Mocht dat een keer niet mogelijk zijn, neem dan contact op met de betreffende organisatie. Inschrijvin­gen die te laat zijn binnengekomen, kunnen terzijde worden ge­legd.

De meeste toernooien hanteren een sluitingsdatum van één maand voorafgaand aan het schoolsporttoernooi!

N.B.: Schoolsport071 behoudt zich het recht voor, om een beperking op te leggen ten aanzien van het aantal deelnemers en/of teams per school, indien en voor zover de organisatie van het betreffende toernooi dit wense­lijk acht.

 

8.    Betaling inschrijfgeld.

Aankomend schooljaar (2023-2024) wordt er wederom geen inschrijfgeld gerekend voor onze Schoolsporttoernooien. 

 

9.    Inschrijvingsbepalingen en wedstrijdreglementen.

Teams en begeleiders worden gehouden aan de verschillende bepalingen voor elk toer­nooi. Bij gebleken nalatigheid kan een team van deelname daaraan worden uitgeslo­ten. Een en ander is ter beoordeling van de wedstrijdlei­ding.

 

10.    Algehele uitsluiting.

Scholen die zich meermalen schuldig maken aan nalatigheid met betrekking tot het ge­stelde in 3 tot en met 8 kunnen voor één of meer toernooien worden uitgesloten. Een en ander ter beoordeling van Schoolsport071.

 

11.  Medische keuring.

De verantwoordelijkheid voor de gezondheid ligt bij de sportbeoefenaar zelf of bij de ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, behoeft ons inziens geen keuring te ondergaan. In geval van twijfel adviseren wij contact op te ne­men met de huisarts, de schoolarts of een Sport Medisch Adviescentrum.

 

12.  Ongevallenverzekering.

Voor een ongevallenverzekering dienen de ouders al dan niet via de school zorg te dra­gen, voor zover zij dit nodig achten.

 

13.  Vermissingen e.d.

Schoolsport071 is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, ontvreem­ding of beschadiging van/aan eigendommen van deelnemers.

 

14.  Bijzonderheden.

Schoolsport071 behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen af te wijken.

 

15.  Nadere inlichtingen.

Voor nadere informatie inzake de toernooien kan men zich wenden tot het vermelde organisatie.